Тогтоолын зорилго нь мэдээллийн сайтууд дахь сэтгэгдлүүдийг цэгцэлж, зөв, зохистой хэрэглээг бий болгох нэг үгээр хянахад оршиж байгаа юм.

Тогтоолын зорилго нь мэдээллийн сайтууд дахь сэтгэгдлүүдийг цэгцэлж, зөв, зохистой хэрэглээг бий болгох нэг үгээр хянахад оршиж байгаа юм.

Тогтоолын зорилго нь мэдээллийн сайтууд дахь сэтгэгдлүүдийг цэгцэлж, зөв, зохистой хэрэглээг бий болгох нэг үгээр хянахад оршиж байгаа юм.

Тогтоолын зорилго нь мэдээллийн сайтууд дахь сэтгэгдлүүдийг цэгцэлж, зөв, зохистой хэрэглээг бий болгох нэг үгээр хянахад оршиж байгаа юм.

Сурталчилгаа